Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến về dự thảo Kế hoạch trên được gửi bằng văn bản về Phòng Giáo dục mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc tại địa chỉ mail: phonggdmn.sotayninh@moet.edu.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0276 3827 723.
Góp ý(Thời gian từ 19/7/2017 đến 02/8/2017)